Ảnh hoạt động của Qũy
Ảnh Quỹ Phan Anh làm việc với Tổ chức Cựu Chiến Binh Vì Hòa Bình Mỹ và Hội Truyền Thống Trường Sơn Đường Hồ Chí Minhh
Ảnh hoạt động của Qũy