Giới thiệu
NGÀY 31/12/2020 QUỸ ĐƯỢC CÔNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG, GIẤY PHÉP SỐ 1158/QĐ-BNV
Sáng lập viên
Bà Đỗ Hồng Chỉnh - Chủ tịch Quỹ
Bà Đỗ Hồng Chỉnh - Chủ tịch Quỹ

Madame Do Hong Chinh - Chairperson of the Foundation

Ban cố vấn
Nhà báo - Hồng Thanh Quang
Nhà báo - Hồng Thanh Quang

Journalist. Hong Thanh Quang

Mr. Kenneth Atkinson
Mr. Kenneth Atkinson

FCPA (Australia) CPA (Vietnam)