Giới thiệu
QUY CHẾ KÊU GỌI QUYÊN GÓP VÀ HỖ TRỢ TỪ THIỆN
QUỸ XÃ HỘI PHAN ANH
QUY CHẾ KÊU GỌI QUYÊN GÓP VÀ HỖ TRỢ TỪ THIỆN
 
Điều 1. Mục đích và nguyên tắc
- Quy chế này quy định về việc tổ chức tiếp nhận và quản lý, sử dụng các khoản huy động đóng góp tự nguyện của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cho các hoạt động từ thiện đột xuất và thường xuyên của Quỹ trên cơ sở các quy định của pháp luật và Điều lệ Quỹ Xã hội Phan Anh;
- Đề cao các giá trị nhân văn, phát huy những nét đẹp về văn hóa, tinh thần truyền thống và phi truyền thống, hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững vì cộng đồng;
- Đảm bảo tính chất tự nguyện, hảo tâm trong đóng góp và kịp thời, đúng mục đích, đúng đối tượng, khách quan, minh bạch cao nhất trong quản lý và sử dụng các khoản đóng góp.
- Quỹ dần sẽ trở thành tổ chức kiến tạo, xây dựng môi trường sinh thái lành mạnh và các nền tảng kỹ thuật số cho hoạt động thiện nguyện mà thông qua đó cá nhân hay tổ chức muốn làm công tác thiện nguyện đều có thể chủ động tham gia một cách tự chủ trên môi trường sinh thái hoặc các nền tảng kỹ thuật số mà Quỹ và các đối tác tạo ra;
- Ứng dụng tối đa các công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực công nghệ số và truyền thông để quảng bá hình ảnh, tạo môi trường và nền tảng kỹ thuật số (platform) tương tác ưu việt giữa các thực thể tham gia hoạt động thiện nguyện;
- Hợp tác chặt chẽ với các cơ quan chính quyền và đoàn thể tại địa phương.
 
Điều 2. Đối tượng được nhận hỗ trợ
2.1. Trường hợp hỗ trợ khẩn cấp (đột xuất): là nạn nhân của các thảm họa thiên nhiên như bão lũ, động đất, cháy rừng, dịch bệnh, các sự cố nghiêm trọng.
- Việc quyên góp sẽ nhằm tới mục tiêu đáp ứng tới nhu cầu cấp bách trước mắt (ăn, mặc, thuốc chữa bệnh, sách vở, v, v…) và các nhu cầu lâu dài (nhà cửa, điều kiện làm ăn sinh sống, an sinh, học, v, v…). Quỹ xác định rõ ràng và chính xác các mục tiêu quyên góp để tránh sự lộn xộn, tùy tiện trong việc nhận và chi cho các khoản đóng góp.
- Quỹ sẽ thực hiện việc hỗ trợ các đối tượng này sau một tháng kể từ ngày Quỹ kêu gọi đóng góp. Sau thời hạn này Quỹ có thể kéo dài thời gian nhận tiền đống góp cho các đối tượng nhận cứu trợ khẩn cấp thêm một hoặc tối đa là hai tháng tiếp theo.
- Quỹ sẽ lựa chọn một trong hai hình thức hỗ trợ sau: hỗ trợ trực tiếp và hỗ trợ gián tiếp thông qua các tổ chức, cơ quan có chức năng tại địa phương nơi sinh sống của các đối tượng nhận cứu trợ.
- Việc chi tiêu tiền cứu trợ sẽ được thực hiện công khai, minh bạch, theo quy định của pháp luật, và được cập nhật thông tin qua trang Web của Quỹ.
2.2. Trường hợp hỗ trợ thường xuyên
- Quỹ sẽ thực hiện việc hỗ trợ các đối tương gặp khó khăn sau ba tháng kể từ ngày Quỹ kêu gọi đóng góp. Sau thời hạn này Quỹ có thể kéo dài thời gian nhận tiền đóng góp thêm từ một đến hai lần thời gian nói trên. Cách thức tổ chức cũng sẽ được triển khai giống như trường hợp khẩn cấp.
- Các khoản huy động sẽ sử dụng đóng góp cho các dự án dân sinh và phát triển, bảo vệ môi trường, phát triển giáo dục văn hóa truyền thống và phi truyền thống (các dự án phát triển phi lợi nhuận hoặc ưu đãi về bảo vệ môi trường, sinh thái, …).
- Việc tiếp nhận và sử dụng các khoản đóng góp sẽ được thực hiện theo thỏa thuận dựa trên cơ sở Hợp đồng được ký kết giữa Quỹ với các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật. Quỹ sẽ đăng tải công khai các số liệu thu chi lên trang Web của Quỹ nếu bên đóng góp yêu cầu
- Các khoản đóng góp cho sự phát triển của Quỹ nhằm nâng cao chất lượng hoạt động sẽ được sử dụng vào việc ứng dụng khoa học kỹ thuật, mở rộng phạm vi hoạt động, nâng cao chất lượng của bộ máy nhân sự và phương tiện tác nghiệp.
- Việc tiếp nhận, phân phối và sử dụng các khoản đóng góp được thực hiện công khai và minh bạch theo ý nguyện được thể hiện trong thỏa thuận giữa bên đóng góp và Quỹ. Các thỏa thuân này có thể được thực hiên bằng văn bản hoặc bằng lời nói. Quỹ sẽ công khai, minh bạch hóa các khoản thu chi trên trang web của Quỹ nếu bên đóng góp yêu cầu.
2.3. Trường hợp Quỹ và các nhà đầu tư thiện nguyện triển khai các dự án phi lợi nhuận ; dự án bảo vệ mối trường ; dự án phát triển giáo dục, gìn giữ và phát triển văn hóa truyền thống vì công đồng.
Quỹ và các nhà đầu tư thiện nguyện sẽ ký kết các Hợp đông đầu tư theo quy định của pháp luật và được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Việc công bố các thông tin có liên quan đến các dự án này sẽ được thực hiện theo đúng yêu cầu của các nhà đầu tư thiện nguyện theo quy định của pháp luật.
 
Điều 3. Đảm bảo tính công khai và minh bạch
3.1. Quỹ thực hiện theo các quy định về quản lý tài chính và kế toán theo quy định của pháp luật đối với việc tiếp nhận, quản lý và phân phối các khoản đóng góp và công khai số liệu cập nhật trên trang web của Quỹ;
3.2. Bên cạnh các biện pháp truyền thống, Quỹ từng bước sẽ áp dụng công nghệ tin học tiên tiến, hiện đại trong việc xử lý và công khai số liệu trên các nền tảng kỹ thuật số mà Quỹ và các đối tác xây dựng; đảm bảo việc minh bạch và dễ dàng tra cứu theo thời gian thực
 
Điều 4. Tôn vinh hoạt động từ thiện
Quỹ sẽ cùng với các cơ quan có thẩm quyền tại địa phương và TƯ tổ chức các hình thức thích hợp để biểu dương, tôn vinh những cá nhân điển hình, tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong đóp góp từ thiện thông qua Quỹ.
 
Điều 5. Bổ sung và thay đổi
Quy chế này sẽ được bổ sung, sửa đổi phù hợp với các văn bản pháp luật và pháp quy do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và đòi hởi của thực tiễn khách quan.         
 

 

Sáng lập viên
Bà Đỗ Hồng Chỉnh - Chủ tịch Quỹ
Bà Đỗ Hồng Chỉnh - Chủ tịch Quỹ

Madame Do Hong Chinh - Chairperson of the Foundation

Ban cố vấn
Nhà báo - Hồng Thanh Quang
Nhà báo - Hồng Thanh Quang

Journalist. Hong Thanh Quang

Mr. Kenneth Atkinson
Mr. Kenneth Atkinson

FCPA (Australia) CPA (Vietnam)