Sáng lập viên
Bà Đỗ Hồng Chỉnh - Chủ tịch Quỹ
Bà Đỗ Hồng Chỉnh - Chủ tịch Quỹ

Madame Do Hong Chinh - Chairperson of the Foundation

 • Phu nhân Cố luật sư Phan Anh.
 • Sinh năm 1933.
 • Lớn lên đi kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, được đi học tại các trường đào tạo cán bộ giáo dục ở vùng chiến khu.
 • Bắt đầu dạy học từ năm 1953 ở Tuyên Quang và Hà Nội đến năm 1966 .
 • Từ năm 1966 đến 1969 học nâng cao lên trình độ Đại học Sư phạm.
 • Làm công tác bồi dưỡng giáo viên trong cơ quan đào tạo bồi dưỡng của Bộ Giáo dục.
 • Năm 1982 nghỉ hưu.

 

 • Born in 1933
 • Wife of the Late Lawyer Phan Anh.
 • Spent her youth participating in the War of Resistance against French Colonialism and   was sent to study at training schools for educational cadres in the revolutionary resistance  zone;
 • Started teaching career from 1953 in Tuyen Quan province to 1966 in Hanoi City;
 • From 1966 to 1969, studying to get the university degree in pedagogy;
 • Working at the Ministry of Education, specialized in teacher’s training and fostering;
 • Retired in 1982.

 

 

Sáng lập viên