Minh bạch thu chi
Thư Độc giả hỏi - Qũy trả lời
Sau đây là nội dung bức thư
Bức thư Độc giả gửi tới Qũy - và thư trả lời
của Qũy gửi đến độc giả
 
Bài viết liên quan
10/09/2021
Tổng kết sơ bộ tình hình thu chi của Qũy Xã hội Phan Anh

Từ tháng 10 năm 2020 đến tháng 8 năm 2021