Luật Sư Phan Anh - Trong cuộc họp Quốc hội ngày 16-06-1990
Luật Sư Phan Anh - Trong cuộc họp Quốc hội ngày 16-06-1990
Thư viện ảnh khác